Loading...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hoeveelzon.nl – juni 2020

 

De maatschap Kraak & Tack Raadgevende ingenieurs en architecten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54942276 en is gevestigd aan de Zomerhofstraat 71 unit 136 (3032 CK ) te Rotterdam.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Hoeveelzon.nl is een handelsnaam van Kraak & Tack Raadgevende ingenieurs en architecten.
 3. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Opdrachtgever: het Bedrijf of Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 6. Dienstverlener; de rechtspersoon die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Hoeveelzon.nl.
 7. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
 8. Diensten: de diensten die Hoeveelzon.nl aanbiedt zijn het verrichten van onderzoek, het opstellen van advies en het in kaart brengen van bezonning, opbrengsten van zonne-energie . De diensten worden onder de naam “product” of “digitaal product” aangeboden. Hiermee wordt nadrukkelijk bedoeld dat onze diensten maatwerk zijn en alléén toegespitst is op de locatie waar de opdracht betrekking op heeft.
 9. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Hoeveelzon.nl ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 10. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 11. Website: De Website die Hoeveelzon.nl gebruikt is: https://hoeveelzon.nl/.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hoeveelzon.nl, elke overeenkomst tussen Hoeveelzon.nl en Opdrachtgever en op elke dienst en product dat door Hoeveelzon.nl wordt aangeboden.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Hoeveelzon.nl aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

 1. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever en derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Hoeveelzon.nl is overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 7. Partijen dienen zich aan de relevante wet- en regelgeving te houden.

 

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Hoeveelzon.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. De aanbiedingen van Hoeveelzon.nl zijn vrijblijvend. Hoeveelzon.nl is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Hoeveelzon.nl het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Hoeveelzon.nl gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De samenvatting van de bestelling wordt als aanbod beschouwd. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Hoeveelzon.nl niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Levertijden in het aanbod van Hoeveelzon.nl zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hoeveelzon.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Hoeveelzon.nl heeft aanvaard en Hoeveelzon.nl de aanvaarding heeft bevestigd.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Hoeveelzon.nl, zal Hoeveelzon.nl de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 30 dagen geldig, daarna kan Hoeveelzon.nl niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. Hoeveelzon.nl is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Hoeveelzon.nl aan Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 6. De offerte, zoals door Partijen akkoord is bevonden, is leidend voor de uitvoering van de overeenkomst. Alle voorstellen hierin zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte juiste en volledige informatie.
 7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien Opdrachtgever een Bedrijf is. Indien Opdrachtgever zijnde een consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 24 uur, nadat de Overeenkomst is afgesloten, kenbaar te maken aan Hoeveelzon.nl. Indien Hoeveelzon.nl al een aanvang heeft gemaakt met de Opdracht dient Opdrachtgever de tot dan gemaakte kosten te vergoeden aan Hoeveelzon.nl.

 

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Hoeveelzon.nl een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Hoeveelzon.nl kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Hoeveelzon.nl ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij in elk geval de volledige kosten van de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten. Hoeveelzon.nl behoudt steeds het recht een aanvullende schadevergoeding te eisen.
 5. Zowel Opdrachtgever als Hoeveelzon.nl kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Hoeveelzon.nl nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Hoeveelzon.nl is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwijzen naar een bevoegde derde.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Hoeveelzon.nl gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 3. Indien het meerwerk het gevolg is door nalatigheid van Hoeveelzon.nl, of Hoeveelzon.nl een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Indien Hoeveelzon.nl op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend worden. Een en ander wordt vooraf besproken met Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding vooraf te voldoen, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Indien sprake is van spoed, of Hoeveelzon.nl op aanwijzingen van Opdrachtgever haar werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden.
 4. Indien Partijen een voorschot overeengekomen zijn dient dit voorschot door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Hoeveelzon.nl een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden.
 5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Betaling door Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de opgegeven betalingstermijn, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.
 7. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Hoeveelzon.nl gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Hoeveelzon.nl. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Hoeveelzon.nl een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 9. Hoeveelzon.nl behoudt zich het recht voor om (op)levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 8 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Hoeveelzon.nl zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Hoeveelzon.nl meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

  1. Hoeveelzon.nl zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Hierbij waarborgt zij haar professionele onafhankelijkheid en integriteit. Tevens staat hij in voor een verantwoord opdrachtenbeleid. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
  2. De offerte op basis waarvan Hoeveelzon.nl haar werkzaamheden uitvoert is leidend.
  3. Bij de uitvoering van de diensten is Hoeveelzon.nl niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Hoeveelzon.nl, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
  4. Hoeveelzon.nl is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  5. Hoeveelzon.nl kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies, onderzoek en/of rapportage opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6. De werkzaamheden van Hoeveelzon.nl zijn afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever en diens relevante derde(n).
  7. De volgende informatiegegevens zijn in onderstaande volgorde leidend voor de uitvoering:

a. (Indien gevraagd de) Kloppende bouwtekeningen met tenminste een situatietekening met noordpijl (alleen bij nieuwbouw), plattegrond begane grond en gevelaanzichten. Deze zijn op schaal.
b. (Indien gevraagd de) Foto van de gevel.
c. (Indien gevraagd de) Afbeelding met de bomen.
d. (Indien gevraagd het/de) Legplan of panelenschets.
e. (Indien gevraagd de) Info met specificaties van de zonnepanelen.
f. De kadastrale kaart via kadaster.nl
g. Hoogten uit het actueel hoogtebestand Nederland via ahn.nl
h. Luchtfoto via googlemaps.com

Opdrachtgever is verplicht de gevraagde informatiegegevens (a t/m e) tijdens de bestelling te verstrekken, in volledigheid en juist ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Hoeveelzon.nl kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Hoeveelzon.nl gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Hoeveelzon.nl.

  1. Hoeveelzon.nl voert haar dienstverlening uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 10 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Hoeveelzon.nl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Hoeveelzon.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Hoeveelzon.nl bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Ingeval van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Hoeveelzon.nl gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. Ook ingeval van wijzigingen kan oplevering aangepast en/of gewijzigd worden.
 3. Hoeveelzon.nl spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Hoeveelzon.nl.
 4. De aard van de werkzaamheden van Hoeveelzon.nl brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Hoeveelzon.nl nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Hoeveelzon.nl.

6.Indien Hoeveelzon.nl tijdens haar (verleende) diensten vertraging oploopt deelt hij dit schriftelijk en onder vermelding van de oorzaak van de vertraging binnen een redelijke termijn na intreding van de vertraging mee aan Opdrachtgever.

 1. Indien de vertraging aan Opdrachtgever is toe te rekenen is Opdrachtgever verplicht de tot dan gemaakte kosten van Hoeveelzon.nl te vergoeden.
 2. Indien er sprake is van een gefaseerde uitvoering is Opdrachtgever verplicht Hoeveelzon.nl tijdig op de hoogte te stellen indien Opdrachtgever in de opgestelde periodieke adviezen een daadwerkelijke tekortkoming heeft opgemerkt. In geen geval worden reeds betaalde gelden gerestitueerd aan Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Hoeveelzon.nl te melden op een dusdanige wijze zodat Hoeveelzon.nl in staat is om de gebreken te ontdekken, te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Hoeveelzon.nl een bevestiging van ontvangst van de melding ontvangt.

 

Artikel 11 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. Hoeveelzon.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Hoeveelzon.nl de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@hoeveelzon.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Hoeveelzon.nl verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Hoeveelzon.nl tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Hoeveelzon.nl op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 13 – Opschorting

1.Hoeveelzon.nl heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2.Hoeveelzon.nl is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Hoeveelzon.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Hoeveelzon.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Hoeveelzon.nl wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Hoeveelzon.nl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Hoeveelzon.nl zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen en andere veranderende weersomstandigheden (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte van Hoeveelzon.nl en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Hoeveelzon.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Hoeveelzon.nl leidt tot aansprakelijkheid van Hoeveelzon.nl, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan. Indien hierbij in fases is gefactureerd, en de schade in één fase is ontstaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot het desbetreffende termijnbedrag.
 2. Hoeveelzon.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Hoeveelzon.nl geleverde diensten, vertragingsschade en renteschade.
 3. Hoeveelzon.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart Hoeveelzon.nl voor vergoeding van schade veroorzaakt door derde(n).
 5. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Hoeveelzon.nl maximaal per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 6. Hoeveelzon.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 7. Hoeveelzon.nl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
 8. Hoeveelzon.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Hoeveelzon.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Hoeveelzon.nl sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Hoeveelzon.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Hoeveelzon.nl binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt de vordering te vervallen.

 

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. Hoeveelzon.nl en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Hoeveelzon.nl opgestelde adviezen en/of rapportages aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden.
 3. Indien Hoeveelzon.nl op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Hoeveelzon.nl zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Hoeveelzon.nl niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Hoeveelzon.nl en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Hoeveelzon.nl berusten uitsluitend bij Hoeveelzon.nl en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever. Behoudens het geval dat Opdrachtgever een meerprijs overeenkomst verkrijgt Opdrachtgever de IE-rechten.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Hoeveelzon.nl rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder voor met commerciële doeleinde) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoeveelzon.nl en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Hoeveelzon.nl opgeleverde zaken, dient Hoeveelzon.nl expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Hoeveelzon.nl rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Opdrachtgever gaat er expliciet mee akkoord dat de door Hoeveelzon.nl ontwikkelde stukken ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt kunnen worden ter promotie- en/of reclamedoeleinden.
 5. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Hoeveelzon.nl, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 1.000,- euro (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Hoeveelzon.nl verstrekt in het kader van een opdracht.
 2. Indien (aanvullende) gegevens van derden worden verkregen is Hoeveelzon.nl nimmer gehouden aan de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Hoeveelzon.nl van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Hoeveelzon.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Hoeveelzon.nl opgestelde adviezen en rapportages.
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Hoeveelzon.nl verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Hoeveelzon.nl of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@hoeveelzon.nl. met als onderwerp “Klacht en Ordernummer”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Hoeveelzon.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Hoeveelzon.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Hoeveelzon.nl en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Hoeveelzon.nl kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Hoeveelzon.nl en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, Locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.